پیام روز
دانشجويان گرامي خواهشمند است نسبت به تکميل فرمهاي ارزيابي اساتيد از تاريخ 99/04/01 لغايت 99/05/15 اقدام فرماييد.شايان ذکر است ارزيابي هاي صورت گرفته کاملا محرمانه مي باشد و امکان دسترسي به مشخصات ارزيابي کننده وجود ندارد.يادآور مي گردد کارت ورود به جلسه منوط به تکميل فرم ارزيابي مي باشد.