هشدار
پیام روز
رمز پويا از تاريخ 98/10/19 بر روي درگاه هاي خريد اينترنتي فعال شده است و براي پرداخت شهريه بايد نسبت به فعال نمودن رمز پويا از طريق بانک صادر کننده اقدام نماييد. شايان ذکر است هيچ پرداخت اينترنتي توسط موسسه انجام نميگردد.