تقویم آموزشی
 • 17 بهمن ماه

  انتخاب واحد

 • 19 بهمن ماه

  شروع نیمسال

 • 7 اسفند ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 8 اسفند ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 27 خرداد ماه

  پایان نیمسال

 • 27 خرداد ماه

  شروع امتحانات

پیام روز