تقویم آموزشی
 • 25 شهريور ماه

  شروع نیمسال

 • 26 شهريور ماه

  انتخاب واحد

 • 16 مهر ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 17 مهر ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 24 دي ماه

  شروع امتحانات

 • 16 بهمن ماه

  پایان نیمسال

پیام روز