تقویم آموزشی
 • 21 بهمن ماه

  شروع نیمسال

 • 23 بهمن ماه

  انتخاب واحد

 • 12 اسفند ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 13 اسفند ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 27 خرداد ماه

  شروع امتحانات

 • 16 تير ماه

  پایان نیمسال

پیام روز