تقویم آموزشی
 • 22 تير ماه

  شروع نیمسال

 • 23 تير ماه

  انتخاب واحد

 • 5 شهريور ماه

  شروع امتحانات

 • 14 شهريور ماه

  پایان نیمسال

پیام روز