فهرست
امور آموزشي - امور مالي - رسيدهاي بانکي


رسيدهاي بانکي

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد کليه ي رسيدهاي بانکي را که دانشجو جهت پرداخت شهريه واريز مي نمايد توسط کارشناس مالي در سيستم ثبت و تاييد مي گردد.

5

شکل 1 

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهد شد که مي توانيد برخي از اطلاعات رسيد بانکي را ويرايش و يا در صورت نياز آن را حذف نماييد.

در صورتي که رسد بانکي وارد شده توسط کارشناس مالي مربوطه تاييد نشده باشد در ليست به رنگ قرمز و با وضعيت خام نمايش داده مي شود.

براي وارد کردن رسيد بانکي جديد با کليک بر روي کليد " جديد " پنجره اي مانند شکل 2 باز مي شود که مي بايست اطلاعات خواسته شده را بر اساس رسيد بانکي پرداخت شده  وارد نماييد و کليد ذخيره را فشار دهيد. 

 

3

 شکل 2