فهرست
ليست شهريه ي نيمسال


ليست شهريه ي نيمسال

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي شهريه دانشجويان استفاده مي شود.

 

1

شکل 1 

در اين صفحه با انتخاب حوزه ي جستجو ، سال ورود، مقطع تحصيلي ، نيمسالي که شهريه ي آن مورد نظرتان است و فشردن کليد " جستجو "، ليست دانشجويان به همراه شهريه ثابت، متغير، تخفيف ها و ... نمايش داده مي شود با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي امور دانشجويي، پژوهشي و مالي دانشجو خواهيد شد. 

با فشردن کليد " بازگشت " به صفحه ي اصلي باز خواهيد گشت.