فهرست
مشخصات دانشجويي


مشخصات دانشجويي

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي ثبت اطلاعات دانشجو در سيستم استفاده مي شود.

1

شکل 1 

کاربران مربوطه با استفاده از اين صفحه ، اطلاعات دانشجو مانند نام ، نام خانوادگي ،شماره ي دانشجويي، رشته، گرايش، نوع پذيرش و ...  را مي توانند مشاهده نمايند. امکان ويرايش برخي از اطلاعات توسط کاربراني که داراي مجوز مربوطه مي باشند وجود دارد.

توجه نماييد برخي از اطلاعات مانند شناسه ي کاربري، دانشکده ، نوع پذيرش ، وضعيت و ... در زمان تعريف دانشجو در سيستم ثبت مي شود که تنها کاربران داراي مجوز مربوطه مي توانند آن ها را ويرايش نمايند. 

با علامت گذاري گزينه ي " اجباري شدن ورود اطلاعات پايه توسط دانشجو "  در زمان ورود به سيستم دانشجو موظف خواهد شد اطلاعات پايه را تکميل نمايد در غير اين صورت نمي تواند وارد مراحل ديگر شود.