فهرست
دانشجو - آموزشي _ برنامه ي درسي


برنامه ي درسي

 از اين صفحه که مانند شکل مي باشد براي مشاهده ي برنامه ي درسي دانشجو استفاده مي شود.

 2

در اين صفحه ي برنامه ي درسي دانشجو که شامل دروسي مي باشد که دانشجو در طول دوران تحصيل موظف به اخذ آنها مي باشد نمايش داده مي شود. اين برنامه ممکن است براي ورودي هاي مختلف يک رشته متفاوت باشد.
اطلاعاتي که در برنامه ي درسي قابل مشاهده است بر اساس نوع درس و يا ترم دسته بندي مي شوند.

  • براساس نوع درس
    دسته بندي بر اساس نوع درس به اين مفهوم مي باشد که دروس بر اساس نوع عمومي- پايه - اصلي - تخصصي اجباي و ... به همراه تعداد واحد و ترمي که پيشنهاد مي شود درس در آن ترم اخذ شود دسته بندي مي گردند.
  • بر اساس ترم
    دسته بندي بر اساس ترم به اين مفهوم مي باشد که دروس بر اساس نيمسال هاي مختلف ( نيمسال اول ، دوم و ...) دسته بندي مي گردند.