فهرست
ارزيابي اساتيد توسط دانشجو


ارزيابي اساتيد توسط دانشجو
 

توجه نماييد دروسي که شامل دو استاد مي باشند مي بايست براي هر دو استاد ارزيابي را انجام دهيد. در ليست کشويي موجود در قسمت ارزيابي استاد ، اساتيد مربوط به  درس نمايش داده مي شود که با انتخاب هر استاد و کليک بر روي لينک  " ارزيابي استاد زير "  وارد صفحه ي ارزيابي که مانند شکل 1 مي باشد خواهيد شد. 

 

4

 شکل 1

محتويات اين فرم که توسط دانشجو تکميل مي گردد بدون نام ذخيره مي گردد.

پس از تکميل نمودن فيلدهاي موجود، کليد " تاييد " را فشار دهيد تا پاسخ هاي شما ثبت گردند. توجه نماييد پس از فشردن کليد " تاييد " مجددا نمي توانيد وارد اين صفحه شويد پس نياز مي باشد ارزيابي را به دقت و کامل انجام دهيد.