فهرست
مغايرت نمرات


ليست مغايرت نمرات

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان ليست نمراتي را که پس از وصول ، تغيير پيدا کرده اند را مشاهده نمود.
به ياد داشته باشيد وضعيت نمرات، پس از تاييد توسط اداره ي آموزش به حالت وصول نمايش داده خواهد شد. 

 

1

 شکل 1

در صورتي که پس از وصول نمره، مواردي مانند تغيير نمره ، وارد کردن نمره، حذف نمره و ... در سيستم به وجود آمده باشد با انتخاب گزينه هاي مورد نظر در فيلد هاي موجود و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست مغايرت ها نمايش داده خواهد شد.