فهرست
تکاليف و امتحانات دستيار استاد


تکاليف و امتحانات دستيار استاد

استاد مي تواند امتحانات و نمرات را به دانشجو واگذار نمايد.
در صورتي که توسط استاد برگزاري امتحان و يا ورود نمرات بر عهده ي دانشجو گذاشته شده باشد با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشدنمايش داده مي شود.

1 

 شکل 1

در اين صفحه مشخص مي شود که در چه نيمسالي، چه درسي و کدام امتحان بر عهده ي دانشجو مي باشد. با کليک بر روي هر يک از مواد موجود در ليست وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که شامل ليست نمرات دانشجويان کلاس مي باشد.

 2

 شکل 2

در اين صفحه مي توانيد نمرات دانشجويان کلاس را وارد و يا در صورت نياز و قبل از بسته شدن کلاس، نمرات را ويرايش نماييد. سپس براي ثبت نمرات در سيستم کليد " تاييد " را فشار دهيد.