فهرست
تعيين مشخصات و چاپ كارت خوابگاه

چاپ کارت خوابگاه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان کارت خوابگاه دانشجويان را چاپ نمود.

1 

شکل 1

چاپ کارت خوابگاه

در ابتدا با راه اندازي برنامه ي مربوط به سرويس چاپ و با انتخاب نيمسال مورد نظر و وارد نمودن شماره دانشجويي ها در قسمت هاي مشخص شده و فشردن کليد " چاپ کارت "، توسط برنامه ي سرويس چاپ کارت ها نمايش داده خواهند شد که با فشردن آيکون مربوط به پرينت کارت ها شروع به چاپ مي شوند.

 تنظيم موقعيت کارت ها

با استفاده از اين قسمت مي توانيد موقعيت ده کارت را در يک صفحه مشخص نماييد. توجه داشته باشيد اندازه هاي وارد شده بر حسب ميليمتر خواهند بود.