فهرست
صفحه ي شخصي استاد

پس از تعريف کلاس درس هاي بخش توسط کارشناس بخش ، از طريق اين گزينه ميتوان کلاس هاي ايجاد شده را به تفکيک عنوان درس مشاهده و از طريق هر عنوان درس به گروه هاي ايجاد شده آن درس دسترسي داشت .

( جهت مشاهده راهنماي تعريف کلاس درس جديد به صفحه راهنماي تعريف کلاس درس جديد  مراجعه نماييد )

1.       در صفحه امور برنامه درسي نيمسال ، پس از انتخاب نيمسال و بخش مورد نظر ، گزينه " کلاس هاي تعريف شده بخش در نيمسال " را انتخاب نماييد :