فهرست
تغذيه - مدل نرخ

نرخ جديد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان نرخ هاي متفاوتي را تعريف و در ويرايش برنامه غذايي به وعده هاي غذايي انتساب داد.   

1

 شکل 1


در اين صفحه  مي بايست ابتدا عنوان نرخ را در کادر مربوطه و سپس نرخ انواع ژتون ها را وارد نماييد.

با توجه به قوانين موجود در هر واحد دانشگاهي اين امکان وجود دارد که نزخ غذاها با يکديگر و همچنين نرخ غذاها براي هر نوع دانشجو متفاوت باشد به عنوان مثال ممکن است نرخ يک غذا براي دانشجويان نوبت اول، دوم، مهمان و ... متفاوت باشد.

همچنين اين امکان وجود دارد براي يک نوع غذا نرخ ژتون هاي معمولي، فراموشي و اضطراري متفاوت باشد. 

در صورتي که  مدل نرخ تعريف شده به غذايي انتساب داده نشده باشد با فشرن کليد " حذف نرخ " مي توانيد آن مدل را حذف نماييد.