فهرست
ليست دانشجويان ممنوع

ليست دانشجويان ممنوع

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد ليست دانشجوياني که مجاز و ممنوع به استفاده از سرويس تغذيه ي دانشگاه مي باشند را وارد نماييد.

 

1 

 شکل 1

با فشردن کليد " افزودن مورد جديد " پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهد شد که با وارد نمودن شماره ي دانشجويي، انتخاب گزينه ي مجاز يا ممنوع و در صورت نياز وارد نمودن تاريخ مورد نظر دانشجو در ليست افراد مجاز يا ممنوع به استفاده از سرويس دانشگاه قرار خواهد گرفت.   

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست در پنجره ي نمايش داده شده مي توانيد موقعيت دانشجو را ويرايش و يا دانشجو را از ليست حذف نماييد. 

 

2

شکل 2