فهرست
ويرايش برنامه غذايي

ويرايش برنامه هفتگي تغذيه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان براي وعده هاي  غذايي نوع غذا را تعريف نمود.

 

1

شکل 1 

در قسمت " برنامه هفته تغذيه " در وعده ي تعريف شده با کليک بر روي علامت  " + "  پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهد شد که با انتخاب هفته، مدل نرخ، وارد نمودن نام غذا و  فشردن کليد " ذخيره " غذا تعريف خواهد شد.
در صورتي که بخواهيد براي هفته ي دوم، سوم و ... نيز غذا تعريف نماييد مجددا بر روي علامت " + " موجود در کنار وعده ي مورد نظر کليک نماييد  از پنجره ي باز شده مي توانيد هفته، غذا و مدل نرخ را وارد و ذخيره نماييد.

2

 شکل 2

 

وعده هاي غذايي تعريف شده در قسمت مربوط به " ليست غذاها " نمايش داده مي شود در صورتي که قصد ويرايش وعده ي غذايي را داشته باشيد با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست پنجره اي باز خواهد شد که مي توانيد موارد دلخواه را ويرايش نماييد.