فهرست
صفحه‌هاي پويا

 

1 

صفحه ورودي سيستم: مطالبي شامل نوشته و عکس که دانشجويان کاربر فرهنگي پس از ورود مي‌توانند مشاهده نمايند در اين قسمت وارد مي‌شود.

2

ابتدا اطلاعات در قسمت درج اطلاعات وارد مي‌شود، سپس با گزينه ذخيره تغييرات ذخيره مي‌شود.

پيام روز: پيام‌هايي که مسئول امور فرهنگي جهت اطلاع دانشجويان مي‌گذارد.

3

ابتدا اطلاعات در قسمت درج اطلاعات وارد مي‌شود، سپس با گزينه ذخيره تغييرات ذخيره مي‌شود.

لينک‌هاي مرتبط: لينک‌هاي مرتبط به اين بخش را مسئول امور فرهنگي از اين طريق به صفحه اضافه مي‌کند.

4

ابتدا اطلاعات در قسمت درج اطلاعات وارد مي‌شود، سپس با گزينه ذخيره تغييرات ذخيره مي‌شود.

پس از اعمال تمام تغييرات، تمام آنها در صفحه اصلي به شکل زير به نمايش در مي‌آيد.

5