فهرست
واحد، بخش، رشته

 واحد، بخش، رشته:

3

در اين قسمت مي‌توان واحد دانشگاهي، بخش يا رشته مورد نظر را انتخاب کرد تا تشکل مختص آن مجموعه باشد. ابتدا حوزه مورد نظر را انتخاب کرده و تيک مي‌زنيم، سپس گزينه تأييد را زده تا ذخيره شود.