فهرست
قوانين و مقررات

قوانين، مقررات و معرفي انتخابات:

با انتخاب اين گزينه از منوي انتخابات وارد صفحه زير مي‌شود. سپس در صفحه زير قوانين و مقررات حاکم بر انتخابات تعيين شود سپس با کليک کردن بر روي ذخيره مي‌توان آن را ذخيره نمود.

1