فهرست
جستجو بر اساس واحد

با جستجوي هر يک از گزينه‌هاي ليست همه واحدهاي دانشگاه، ليست همه واحدهاي از نوع، ليست همه واحدهاي ستادي مربوط به واحد، ليست همه واحدهاي ستادي از نوع، بر اساس محدوديت‌هاي خود وارد ليست جستجو مي‌شود.

1

که در اين ليست با انتخاب گزينه مورد نظر مي‌توان وارد صفحه آن شد.