فهرست
جستجو بر اساس مسئولان

با جستجوي هر يک از گزينه‌هاي ليست مسئولان واحد و ليست مسئولان داراي سمت، بر اساس محدوديت‌هاي خود وارد ليست جستجو مي‌شود.

1

که در اين ليست با انتخاب گزينه مورد نظر مي‌توان وارد صفحه آن شد.