فهرست
انتخاب گزينه‌هاي يک مجموعه

 دروس خاص را مي‌توان از ليست زير انتخاب کرد و گزينه ذخيره را زد تا آن دروس به ليست صفحه اصلي اضافه شوند. همچنين جستجوي موارد ديگري مانند بانک‌هاي فعال نيز در اين صفحه صورت مي‌گيرد.

1

صفحه بانک‌هاي فعال مانند زير مي‌باشد.

2