فهرست
تعيين مسئولان جديد

تعيين مسئولان جديد:

در حوزه مديريت تمام مسئولان تعريف مي‌شوند. براي تعريف مسئول جديد، سمت و واحد را مشخص کرده و آن شخص را منصوب مي‌کنند. پس از کليک بر روي گزينه تعريف مسئولان جديد در صفحه اول جستجوي واحد دانشگاهي يا در صفحه واحد ستادي وارد صفحه زير مي‌شود.

1

1.      مانند شکل بالا ابتدا سمت فرد مسئول تعيين مي‌شود که مي‌تواند رياست‌ها، معاونت‌ها، کارمندان، متصدي‌ها و... را در بر گيرد.

2.      سپس بر روي کليد انتخاب کاربر کليک نموده و وارد صفحه زير مي‌شوند.

 

2

1-    ابتدا نام خانوادگي فرد مسئول سيستم را وارد کنيد.

2-    نوع کاربري فرد مسئول و همچنين سطح دسترسي او تعيين مي‌شود.

3-    سپس با کليک بر روي ذخيره، تمام تغييرات ذخيره مي‌شود.

4-    در نهايت ليست جستجو بر اساس نام خانوادگي و نوع کاربري نمايان مي‌شود و با انتخاب اسامي، به ليست مسئولان افزوده مي‌شود.