فهرست
سنوات مقاطع تحصيلي

سنوات مقاطع تحصيلي:

دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف داراي تعداد سقف مجاز نيمسال براي اتمام دوره مي‌باشند. در اين بخش تعداد نيمسال براي هر مقطع تعيين مي‌شود.

براي ورود بر روي گزينه سنوات مقاطع تحصيلي در صفحه مشخصات واحد دانشگاهي از چارت سازماني کليک کرده تا وارد صفحه زير شود.

1

1-    ابتدا اعداد تعداد نيمسال مجاز را وارد کنيد.

2-    سپس با گزينه ذخيره، تغييرات ذخيره مي‌شوند.