فهرست
پارامترهاي ثبت نام

1

حداکثر واحد: حداکثر تعداد واحدي که دانشجويان مقاطع مختلف در هر ترم مي‌توانند انتخاب کنند.

حداقل واحد: حداقل تعداد واحدي که دانشجويان مقاطع مختلف در هر ترم مي‌توانند انتخاب کنند.

حداکثر اضافه: حداکثر تعداد دروسي که دانشجويان مقاطع مختلف در زمان حذف و اضافه هر ترم مي‌توانند اضافه کنند.

حداکثر حذف: حداکثر تعداد دروسي که دانشجويان مقاطع مختلف در زمان حذف و اضافه هر ترم مي‌توانند حذف کنند.

حداکثر واحد تابستان: حداکثر تعداد واحدي که دانشجويان مقاطع مختلف در ترم تابستان مي‌توانند انتخاب کنند.

حداقل واحد تابستان: حداقل تعداد واحدي که دانشجويان مقاطع مختلف در ترم تابستان مي‌توانند انتخاب کنند.

حداکثر اضافه تابستان: حداکثر تعداد دروسي که دانشجويان مقاطع مختلف در زمان حذف و اضافه ترم تابستان مي‌توانند اضافه کنند.

حداکثر حذف تابستان: حداکثر تعداد دروسي که دانشجويان مقاطع مختلف در زمان حذف و اضافه ترم تابستان مي‌توانند حذف کنند.

حداکثر واحد مشروطي: حداکثر تعداد واحدي که دانشجويان مشروطي مقاطع مختلف در هر ترم مي‌توانند انتخاب کنند.

حداقل واحد مشروطي: حداقل تعداد واحدي که دانشجويان مشروطي مقاطع مختلف در هر ترم مي‌توانند انتخاب کنند.

حداکثر واحد ممتاز: حداکثر تعداد واحدي که دانشجويان ممتاز مقاطع مختلف در هر ترم مي‌توانند انتخاب کنند.

حداکثر واحد ورودي‌هاي جديد(ترم اولي): حداکثر تعداد واحدي که دانشجويان ورودي جديد مقاطع مختلف مي‌توانند انتخاب کنند.

حداکثر واحد دروس عمومي در هر ترم: حداکثر تعداد واحدهاي عمومي که دانشجويان مقاطع مختلف در هر ترم مي‌توانند انتخاب کنند.

تعداد واحد لازم فارغ‌التحصيلي: تعداد واحد مورد نياز که دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي براي فارغ‌التحصيل شدن بايد بگذرانند.