فهرست
انتساب گروهي نوع شهريه

ابتدا در دانشکده/بخش، مقطع و نام درس مورد نظر را براي انتساب گروهي شهريه تعيين کرده و با گزينه ذخيره ليست دروس آن محدوده نمايان مي‌شود. سپس با انتخاب دروس مورد نظر و تيک زدن آنها، شهريه به آن درس در گروه محدود شده انتساب داده مي‌شود.

1