فهرست
انتخاب درس

انتخاب درس:

براي انتخاب درس با کليک بر روي گزينه انتخاب ليست از دروس بخش‌هاي مختلف نمايان مي‌شود.

1

بخشي که قصد انتخاب درس مورد نظر از آن را داريد انتخاب کرده تا ليست مربوط به آن نمايان شود. سپس با تيک زدن دروس مورد نياز و کليک بر روي ذخيره آن درس در صفحه امور درس افزوده مي‌شود.