فهرست
اضافه کردن درس جديد به برنامه

اضافه کردن درس جديد به برنامه:

1

با ورود به اين قسمت در آيتم رشته، بخش مورد نظر به طور خودکار وارد شده است، به اين دليل که کارشناس بخش از همان بخش وارد شده است.

نيمسال ورود: درس براي يک نيمسال تعريف مي‌شود که بايد در اين کادر وارد شود.

بخش: درس انتخاب شده مربوط به بخش خاصي مي‌باشد که بايد وارد شود.

نام درس: براي درس مورد نظر نام انتخاب مي‌شود.

نوع درس: درس مورد نظر در چارت درسي در يکي از انواع عمومي، پايه، اصلي، تخصصي اجباري، تخصصي انتخابي، اختياري و پايان نامه قرار مي‌گيرد.

رديف ترمي: رديف ترمي نمايانگر ترمي است که از آن ترم به بعد اين درس براي آن ورودي خاص ارائه مي‌شود و در واقع از آن ترم به بعد دانشجو مي‌تواند آن درس را اختيار کند. با انتخاب رديف ترمي دانشجو در ترم‌هاي قبل از آن اجازه انتخاب آن درس را ندارد، البته اين امر زماني اجرا مي‌شود که تيک اجباري زده شود، وگرنه حالت پيشنهادي دارد. در نيمسال مي‌توان تعيين کرد که درس در چه ترم‌هايي (تابستان، ترم اول و ترم دوم) ارائه مي‌شود.

ويرايش: اين بخش شامل سه بخش اضافه از اين ورودي به بعد، حذف از اين ورودي به بعد و تغيير از اين ورودي به بعد مي‌باشد. با انتخاب هر يک مي‌توان تغييرات مورد نياز براي آن درس از جمله حذف، اضافه و تغيير خصوصيت را اعمال نمود. تغيير خصوصيت به اين معني است که مثلاً درسي در ابتدا براي رشته يا گرايش خاصي اجباري بوده و بعد از نيمسال مشخصي قصد تغيير آن به درس اختياري را دارند.

اگر تغييراتي به شکل اشتباه وارد شد با گزينه حذف کلي به حالت قبلي باز مي‌گردد.

نکته: براي تغيير و ويرايش هر درس بايد از منوي اضافه کردن درس وارد شد و اطلاعات جديد را براي همان درس وارد نمود.