فهرست
ليست اعتبارات

ليست اعتبارات

در صفحه ليست اعتبارات تمامي اعتبارات واريز شده به گرنت کادر هيات علمي در طول خدمت قابل مشاهده  مي باشد. براي وارد شدن به اين صفحه اگر به عنوان کارشناس به سيستم وارد مي شويد، پس از ورود به قسمت پژوهشي در قسمت جستجوي اعضاي هيات علمي،عضو  هيات علمي مورد نظر خود را جستجو کنيد، پس از وارد شدن به صفحه اطلاعات هيات علمي، در قسمت پژوهشي بر روي لينک ليست اعتبارات کليک کنيد.(شکل 1)

 2

شکل 1

اگر به عنوان کادر هيات علمي به سيستم وارد مي شويد، پس از ورود به سيستم در قسمت پژوهشي بر روي لينک ليست اعتبارات کليک کنيد. (شکل2)

3

شکل 2

پس از کليک بر روي لينک ليست اعتبارات ( در هر دو مود کارشناس و استاد) صفحه اي مانند آنچه در شکل 3 مشاهده مي کنيد براي شما باز خواهد شد که تمامي اطلاعات در خصوص اعتبارات واريز شده به گرنت کادر هيات علمي در آن وجود دارد.

4

شکل 3