فهرست
عناوين هزينه ها

عناوين هزينه ها

عناوين هزينه ها شامل موضوعاتي مي باشد که عضو هيات علمي مي تواند اعتبارات گرنت خود را در آنها هزينه کند. براي مشاهده اين عناوين همان طور که در شکل1 مشاهده مي کنيد، پس از ورود به سامانه پژوهشي در قسمت اعتبارات بر روي لينک عناوين هزينه ها کليک کنيد.

3

شکل 1

پس از کليک بر روي لينک عناوين هزينه ها صفحه اي مانند آنچه در شکل2 مشاهده مي کنيد نمايش داده مي شود که ليستي از عناوين هزينه هاي موجود در سيستم را نمايش مي دهد.

8

شکل 2

هر عنوان هزينه اي داراي مشخصاتي مي باشد که در زير به تفصيل توضيح داده شده اند. با کليک کردن بر روي هر رديف، مشخصات عنوان هزينه اي مربوطه نمايش داده مي شود که مي توان نسبت به ويرايش يا حذف آن اقدام کرد. مشخصات هر عنوان هزينه اي عبارتند از:

کد: شماره سريال عنوان هرينه اي در اين قسمت تعيين مي شود.

عنوان: اسم عنوان هزينه اي در اين قسمت تعيين مي شود.

منبع: در اين قسمت مي توان عنوان هزينه اي را به اعتبار يا اعتبارات خاصي با درصد يا مبلغ مشخص محدود کرد. به عنوان مثال همان طور که در شکل2 مشاهده مي کنيد عنوان هزينه اي حق الزحمه دانشجويي تا سقف 40 درصد از اعتبار ساليانه و آغازين قابل هزينه مي باشد. تعريف اين محدوديت به صورت زير مي باشد:

Header1:Percent1&Amount1,Header2:Percent2&Amount2,...,Headern:Percentn&Amountn

عنوان اعتباري1:درصد1&مبلغ1،عنوان اعتباري2:درصد2&مبلغ2،...،عنوان اعتباريn:درصدn&مبلغn

پشتيباني: در اين قسمت در صورت نياز مي توان درصدي از مبلغ هزينه شده در اعتبار يا اعتبارات خاصي، در عنوان هزينه اي مربوطه، عناوين اعتباري خاصي(به عنوان مثال عنوان اعتباري پشتيباني معاونت پژوهشي دانشگاه) مورد حمايت قرار داد. نحوه تعريف اين حمايت به صورت زير مي باشد:

SourceHeader1:Ratio1:TargetHeader1:Threshold1:Year1:Guide1,...,SourceHeadern:Ratio1:TargetHeadern:Thresholdn:Yearn:Guide1

عنوان اعتباري1:درصد حمايت1:عنوان اعتباري حمايت کننده1:آستانه1:سال1:مورد1,...,عنوان اعتباريn:درصد حمايتn:عنوان اعتباري حمايت کنندهn:آستانهn:سالn:موردn

 به شکل3 دقت کنيد:

10

شکل 3

همان طور که در شکل مشاهده مي کنيد اولين مورد حمايت مربوط به 20 درصد از گرنت ساليانه سال 1394 مي باشد که 50 درصد از مبلغ هزينه کرد توسط معاونت پژوهشي پرداخت خواهد شد. مورد دوم به همان ميزان گرنت تحصيلات تکميلي سال 1394 را مورد حمايت قرار مي دهد.

 تذکر: لازم به ذکر است که عدد 100 در قسمت Raito توسط فرمول زير محاسبه مي شود:

k*100)+(NewR/2)]/NewR)]

NewR=Raito+100

تواتر زماني: در اين قسمت در صورت لزوم مي توان استفاده از عنوان هزينه اي را به زمان خاصي محدود کرد. به عنوان مثال زماني که قصد داريم کادر هيات علمي را محدود کنيم که هر 3 سال يک بار بتواند از عنوان هزينه اي خريد PC استفاده کند در اين قسمت عدد 36 (تعداد ماه) را وارد مي کنيم. 

وضعيت: در اين قسمت مي توان وضعيت عنوان هزينه اي را در دو حالت فعال يا غيرفعال تنظيم کرد.

کد جديد: اگر قصد اضافه کردن عنوان هزينه اي جديدي را داشته باشيم با کليلک بر روي اين دکمه مي توانيم عنوان مورد نظر خود را تعريف کنيم. با کليک کردن بر روي اين دکمه کادر محاوره اي شبيه آنچه در شکل4 مشاهده مي کنيد نمايش داده خواهد شد، که با تکميل قسمت هاي مشخص شده در اين کادر  مي توانيد عنوان هزينه اي مورد نظر خود را تعريف نماييد.

11

شکل 4