فهرست
تعيين دريافت كنندگان پيام


گيرنده پيام به چند طريق ميتواند تعيين شود :

2

 

روش اول: وارد کردن ID و شماره دانشجويي

در صورتي که شناسه کاربري و يا شماره دانشجويي شخص را داشته باشيد مي توان پيام را از اين طريق ارسال کرد.

براي اين منظور در قسمت 1 مي توانيد شناسه ي کاربري (ID) دريافت کنندگان و يا شماره ي دانشجويي دانشجويان را وارد نماييد. در صورت درست بودن شناسه کاربري پس از کليک برروي "تاييد" نام شخص گيرنده و نوع کاربر را در قسمت گيرنده پيام نمايش مي دهد. و درصورتي که شماره دانشجويي صحيح وارد شده باشد ، پس از کليک برروي "تاييد" نام  و رشته دانشجو را در قسمت گيرنده پيام نمايش مي دهد. 

از اين قسمت هم ميتوان پيام تکي و هم گروهي ارسال کرد.

توجه :

 در هر قسمت به منظور وارد کردن اطلاعات بيش از يک نفر، اطلاعات مربوطه را با کاما از يکديگر جدا نماييد.

3

توجه :

در صورتي که نام کاربري و يا شماره دانشجويي وارد شده در سيستم موجود نباشد پيغام زير نمايش داده ميشود :

4

 

 

روش دوم : انتخاب مديران ارشد دانشگاه

جهت ارسال پيام به مديران ارشد دانشگاه از قسمت 2 استفاده ميشود .

براي اينکار کافي است از ليست کشويي ،مدير ارشد موردنظر را انتخاب و تائيد نماييد تا در قسمت گيرنده پيام درج گردد.

5

 

روش سوم : انتخاب مجموعه کاربران واحد ( بر اساس نوع کاربر )

جهت ارسال پيام به مجموعه اي از کاربران يک واحد به تفکيک نوع کاربر از اين قسمت استفاده ميشود .

6


در قسمت 3 با کليک بر روي کليد " واحد،بخش، رشته " وارد صفحه زير ميشويد که در اينجا واحد دريافت کنندگان را انتخاب و تاييد نماييد: 

7

سپس نوع کاربر گيرنده پيام را انتخاب و تائيد نماييد ، در اين صورت مجموعه نوع کاربري انتخاب شده در واحد موردنظر در گيرنده پيام درج ميشود.

اگر نوع کاربري دانشجو انتخاب شود به تمام دانشجوبان واحد انتخاب شده بالا،  پيام ارسال ميشود همينطور اگر  نوع کاربري استاد يا کارشناس و يا مدير انتخاب شود پيام به تمام اساتيد يا کارشناسان يامديران واحد انتخابي ارسال ميشود.

نکته :

تعيين  جنسيت و مقطع تحصيلي گيرنده پيام تنها در نوع کاربري "دانشجو" کاربرد دارد.

به عنوان مثال پيامي را ميتوان به دانشجويان دختر مقطع کارشناسي بخش شيمي ارسال کرد.

 

روش چهارم :انتخاب سهميه

جهت ارسال پيام به کاربران مشمول سهميه خاصي از اين قسمت استفاده ميشود.

9

 درقسمت 4 با انتخاب + کنار عنوان " انتخاب سهميه " کادر زير نمايش داده ميشود که از ليست موجود يک يا چند گزينه را  ميتوان انتخاب نمود تا کاربران مشمول سهميه يا سهميه هاي انتخابي ، گيرنده پيام موردنظر باشند :

10

 

روش پنجم : انتخاب استاد ( استاتيدي که در يک دانشکده يا بخش تدريس مي کنند)

جهت ارسال پيام به اساتيد يک واحد از اين قسمت استفاده ميشود.

درقسمت 5 با انتخاب يک واحد از ليست موجود و تائيد، اساتيد آن واحد به عنوان گيرنده پيام درج ميشوند.

 11


درنهايت و درصورت استفاده از هرکدام از روشهاي انتخاب گيرنده ، بر روي دکمه تائيد پايين صفحه کليد نماييد :

16