فهرست
ليست اسناد هزينه

ليست اسناد هزينه

در صفحه ليست اسناد هزينه کليه هزينه هايي که  کادر هيات علمي در طول خدمت خود از محل  گرنت انجام داده اند قابل مشاهده  مي باشد. براي وارد شدن به اين صفحه اگر به عنوان کارشناس به سيستم وارد مي شويد، پس از ورود به قسمت پژوهشي در قسمت جستجوي اعضاي هيات علمي،عضو  هيات علمي مورد نظر خود را جستجو کنيد، پس از وارد شدن به صفحه اطلاعات هيات علمي، در قسمت پژوهشي بر روي لينک هزينه هاي گرنت کليک کنيد.(شکل 1)

1

شکل 1

گر به عنوان کادر هيات علمي به سيستم وارد مي شويد، پس از ورود به سيستم در قسمت پژوهشي بر روي لينک ليست اسناد هزينه کليک کنيد. (شکل2)

2

شکل 2

پس از کليک بر روي لينک ليست اسناد هزينه( در هر دو مود کارشناس و استاد) صفحه اي مانند آنچه در شکل 3 مشاهده مي کنيد براي شما باز خواهد شد که تمامي اطلاعات در خصوص هزينه هاي گرنت کادر هيات علمي در آن وجود دارد.

3

شکل 3

با کليک بر روي هر سطر کادري مانند آنچه در شکل 4 مشاهده مي کنيد نمايش داده مي شود، که علاوه بر نمايش توضيحات بيشتر در مورد هزينه انجام شده، اين امکان را به شما مي دهد که فايل pdf نامه درخواست را نيز جهت ارائه به دانشکده دانلود نماييد.

4

شکل 4