فهرست
اطلاعات پژوهشي

اطلاعات پژوهشي

هر عضو هيات علمي جهت استفاده از اطلاعات پژوهشي خود در ارتقا، فرم هاي ارسال اطلاعات (جهت دريافت گرنت ساليانه) و تکميل کارنامه آموزشي و پژوهشي خود (CV) بايد فرم هاي مربوط به آن را تکميل نمايد. براي تکميل اين فرم ها دو راه وجود دارد: راه اول (راه ميانبر) استفاده از فهرست اطلاعات پژوهشي در صفحه اصلي استاد مي باشد. (شکل1)

1

شکل 1

راه ديگري که براي وارد کردن اطلاعات پژوهشي وجود دارد، استفاده از لينک اطلاعات پژوهشي در قشمت ارتقا/فرصت مطالعاتي مي باشد. (شکل 2)

3

شکل 2

پس از کليک روي لينک اطلاعات پژوهشي صفحه اي مانند آنچه در شکل3 مشاهده مي کنيد براي شما نمايش داده خواهد شد که در آن مي توانيد کليه اطلاعات پژوهشي خود را وارد نماييد.

5

شکل 3

همان طو که در شکل مشاهده  مي کنيد در اين صفحه راهنمايي هايي در مورد نحوه ورود اطلاعات در فرم هاي پژوهشي نيز وجود دارد.