فهرست
بازسازي احکام مربوط به خود

بازسازي سوابق حكم توسط هيات علمي

 بازسازي احکام مربوط به خود مخصوص آن دسته از پست هاي اجرايي اعضاي هيات علمي در دانشگاه يا خارج از دانشگاه مي باشد که به وسيله حکم مسئوليت آن را عهده دار شذه اند. اين احکام پس از يک بار و تاييد (قرار گرفتن در وضعيت بايگاني) مي توانند براي هميشه در قسمت هاي مختلف از جمله ارتقا، فرصت مطالعاتي و فرم هاي ارسال اطلاعات (جهت دريافت کارايي) استفاده مي شوند.

جهت بازسازي احکام مربوط به خود در قسمت اطلاعات کاربري روي لينک "بازسازي احکام مربوط به خود" کليک نماييد. (شکل 1)

1

شکل 1

پس از آن وارد صفحه اي مانند آنچه در شکل 2 مشاهده مي نماييد خواهيد شد. در اين صفحه بايد اطلاعات مربوط به حکم خود و همچنين تصوير اسکن شده حکم را وارد نماييد.

2

شکل 2