فهرست
ثبت سوالات مسابقه

ثبت سوالات مسابقه:

پس از کليک بر روي لينک سوالات مسابقه صفحه زير باز مي‌شود.

1

-          نوع سوال به صورت تستي و تشريحي مي‌باشد.

-          در قسمت عنوان، سوال وارد مي‌شود.

اگر نوع سوال تستي انتخاب شود گزينه‌ها به صورت زير نمايان مي‌شود که مي‌توان گزينه‌هاي تستها را وارد نمود.

2

اگر به صورت تشريحي باشد به صورت زير ظاهر مي‌شود که مي‌توان در کادر پاسخ تشريحي، پاسخ آن را افزود.

3

-          در قسمت وزن سوال مي‌توان ارزش نمره سوال را تعيين نمود.