فهرست
ثبت جوايز مسابقه

ثبت جوايز مسابقه:

با کليک بر روي + در کادر جوايز مسابقه وارد صفحه زير مي‌شود که مي‌توان جوايز را تعيين کرد.

1

-          عنوان جايزه مانند دوچرخه، جوايز نقدي و ... وارد مي‌شود.

-          تعداد جوايز نيز تعيين مي‌شود.

-          هزينه برآورد شده براي جوايز نيز مشخص مي‌شود.