فهرست
ليست دانشجويان مشروطي


ليست دانشجويان مشروطي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان ليست دانشجويان مشروطي را مشاهده نمود.


1

شکل 1

با انتخاب مواردي نظير وضعيت دانشجويان مانند دانشجو، فارغ التحصيل و ... ،دانشکده يا بخش،  نيمسال ورود و مقطع ليست دانشجويان مشروطي را در وضعيت هاي مختلفي مي توان مشاهده نمود.

انتخاب دانشکده يا بخش

سه روش براي جستجو وجود دارد:

روش اول:

با انتخاب نيمسال ، وارد کردن تعداد واحد هاي مورد نظر و فشردن کليد " مشاهده"  وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که  ليست دانشجويان مشروط شده و داراي شرايط  وارد شده نشان داده مي شود و مشخص مي شود هر دانشجو چند دوره به صورت متناوب و متوالي مشروط شده است.با کليک بر روي مشخصات دانشجو وارد صفحه ي مربوط به دانشجو خواهيد شد.

روش دوم:

با انتخاب نيمسال ، وارد کردن تعداد دفعات مشروطيت و نوع مشروط شدن و فشردن کليد "مشاهده"  وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که  ليست دانشجويان داراي شرايط  ئارد شده نمايش داده مي شود.

توجه نماييد مشروط شدن به صورت " متوالي" به اين مفهوم مي باشد که دانشجو چند ترم پي در پي مشروط شده است و مشروط شدن به صورت متناوب به اين مفهوم مي باشد که دانشجو در طول مدت تحصيل تا نيمسال انتخابي چند مرتبه مشروط شده است. 

 روش سوم:

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد "مشاهده" وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که  ليست دانشجوياني که بيش از حد مجاز مشروط شده اند نمايش داده مي شود.

مشروط شدن  بيش از حد مجاز براي مقطع کارشناسي سه ترم و  مقطع کارشناسي ارشد دو ترم در طول مدت تحصيل در نظر گرفته مي شود.

 

2

 شکل 2