فهرست
تعيين حوزه ي دسترسي کاربران


تعيين حوزه ي دسترسي کاربران

جهت افزودن تشکل جديد و يا ويرايش کنترل‌هاي ثبت‌نام، در صورت نياز به ايجاد محدوديت ابتدا بايد تعيين حوزه انجام شود.

3

انتخاب شرايط شرکت‌کنندگان: کاربر مسئول مي‌تواند مجوزي براي فعاليت کاربران آزاد و خارج از دانشگاه تعريف نمايد.

انتخاب شرايط دانشجويان مربوطه: شرايطي از قبيل جنسيت، نيمسال ورودي و وضعيت دانشجو مانند مهمان، انتقالي، فارغ‌التحصيل، اخراجي و ... تعيين مي‌شود.

·        جنسيت: جنسيت دانشجويان داراي صلاحيت ثبت نام را وارد کنيد.

·        نيمسال ورود: دانشجويان از نيمسال ورودي خاصي مجاز به ثبت نام مي‌باشند که نيمسال ورودي در اينجا تعريف مي‌شود.

·        وضعيت دانشجو: وضعيت دانشجويان واجد شرايط ثبت نام از جمله ميهمان، انتقالي، فارغ‌التحصيل و ... در اين قسمت تعيين مي‌شود.

انتخاب مجموعه کاربران واحد (بر اساس نوع کاربر): در اين قسمت با کليک بر روي لينک واحد، بخش، رشته وارد صفحه آن مي‌شود.

انتخاب مقطع تحصيلي: در اين بخش مقطع تحصيلي مجاز براي شرکت‌کنندگان آن تشکل و يا اعضاي مجاز به ثبت نام را تعيين مي‌کنند.

وارد کردن شماره دانشجويي: در اين بخش شماره‌هاي دانشجويي مجاز و ممنوع را وارد مي‌کنند به گونه‌اي که بازه‌ي شماره دانشجويي را با خط تيره مشخص کرده و نفرات مجزا را با کاما از هم جدا مي‌کنند. شماره‌هاي مجاز به دانشجويان اجازه ثبت نام مي‌دهد. به عنوان مثال، کل دانشجويان علوم‌پايه که در تعريف تشکل تعيين شده است به علاوه چند نفر خاص از يک دانشکده ديگر مي‌توانند ثبت نام کنند و يا به گروهي از دانشجويان بعد از موعد ثبت نام اجازه ثبت نام داده مي‌شود. شماره دانشجويي آن چند نفر خاص را مي‌توان در بخش شماره‌هاي مجاز بدون شرط وارد کرد. شماره‌هاي ممنوع يعني اينکه افراد خاصي به دلايل مختلف مجاز به ثبت نام نمي‌باشند. مثلاً ممکن است چند نفر از دانشکده علوم‌پايه مجاز به ثبت نام نباشند.

در نهايت پس از ورود اطلاعات، روي گزينه ذخيره کليک کرده تا مشخصات ذخيره شوند. در صورت نداشتن هر کدام از شرايط، متقاضي مجاز به ثبت نام نمي‌باشد.