فهرست
ايجاد دروس خاص گروهي


ايجاد دروس خاص گروهي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان دروس خاص گروهي را تعريف نمود.


1

شکل 1


کارشناس هر بخش به روش زير مي تواند براي گروهي از دانشجويان دروسي با شرايط يکسان را  اخذ نمايند.
 

  1.  مشخصات درس و استاد را در قسمت هاي مربوطه وارد نماييد.
  2. شماره دانشجويي هاي مورد نظر را در قسمت مربوطه وارد نماييد و توجه نماييد که بين آنها کاما قرار دهيد.
  3. با کليک بر روي کليد "کنترل دانشجويان" ليست دانشجويان و توضيحات مربوطه در صفحه ظاهر مي شود.
  4. ليست را مورد بازبيني قرار دهيد. در صورت تمايل مي توانيد آن را چاپ نماييد.
  5. با کليک بر روي گزينه ي " ثبت نام دانشجويان" دانشجوياني که در ليست مشاهده شده فاقد توضيحات مي باشند ثبت نام مي گردند.