فهرست
آمار دروس اساتيد


آمار دروس اساتيد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد تعداد واحد هايي را که اساتيد در نيمسال انتخابي تدريس مي نمايند را مي توانيد مشاهده نماييد. 


1

شکل 1 


در اين قسمت با انتخاب نيمسال و واحد دانشگاهي مورد نظر و فشردن کليد " نمايش " ، ليست اساتيد به همراه تعداد واحد هايي که در نيمسال انتخابي تدريس مي نمايند در همين صفحه نشان داده مي شود.

در فيلد "ترتيب نمايش" با انتخاب هر يک از موارد موجود در ليست کشويي ليست بر اساس آن نمايش داده مي شود.

مثلا با انتخاب "نام خانوادگي" ليست اساتيد بر اساس نام خانوادگي آنها و به ترتيب حروف الفبا و يا با انتخاب جمع واحد ليست بر اساس تعداد واحد ها از کمتر به بيشتر نمايش داده مي شود.

انتقال به حافظه

با فشردن کليد " انتقال به حافظه" وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد.


2

شکل 2   


با انتخاب فيلدهايي که قصد داريد در گزارش نمايش داده شوند، فشردن کليد " انتقال به Exel " و  با اجراي دستور Past  و يا Ctrl+ v در محيط Exel گزارشات به آن محيط انتقال پيدا مي کنند.