فهرست
ليست تاخير نمره ي کلاس ها


ليست تاخير نمره ي اساتيد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان ليست دروسي که نمرات آنها با تاخير وارد شده است را مشاهده نماييد.

در مواردي که اساتيد تا زمان تعيين شده در تقويم آموزشي موفق به وارد نمودن نمرات دروس در سيستم نشده اند آنها براي وارد نمودن نمرات پس از زمان مقرر مي بايد با حضور در اداره ي آموزش و به وسيله ي کامپيوتر مخصوصي که براي اين منظور تهيه شده نمرات را وارد نمايند. در اين صورت توسط سيستم ثبت خواهد شد که در چه تاريخ و زماني و توسط چه شخصي و با چه  Host Address نمرات وارد سيستم شده اند.

با انتخاب نيمسال و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه، ليست اساتيد و دروسي که نمرات آنها در اداره ي آموزش وارد شده است نمايش داده مي شود. 

 

1 

 شکل 1

 در ليست نمايش داده شده با کليک بر روي هر يک از موارد وارد صفحه ي ليست سوابق نمرات کلاس که مانند شکل 2 مي باشد خواهيد شد که   نوع عمليات به همراه تاريخ ،ساعت و اينکه توسط چه کسي و چه Host Address اي وارد شده است مشاهده مي شود. 

 

2

شکل 2 

 در ليست نمايش داده شده با کليک بر روي هر يک از موارد وارد صفحه ي ليست عمليات هاي کلاس که مانند شکل 3 مي باشد خواهيد شد که مشخص مي شود عمليات بر روي چه کساني اعمال شده است.

 

5

 کلاس 3