فهرست
امور آموزشي- دروس و نمرات- ليست دروس و نمرات


ليست دروس و نمرات

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ابتدا مشخصات دانشجو و سپس ليست دروس اخذ شده توسط دانشجو از نيمسال آغاز اشتغال به تحصيل تا نيمسال جاري نمايش داده مي شود. 

 

3 

شکل 1 

 اطلاعات موجود در ليست بر اساس ترم و يا بر اساس درس نمايش داده مي شود.

به طور پيش فرض بر اساس ترم نمايش داده مي شود.

بر اساس ترم:

دروس به ترتيب نيمسال هاي گذرانده شده توسط دانشجو  از اولين تا آخرين نيمسال نمايش داده مي شود. ليست موجود شامل شماره، عنوان، تعداد واحد، نمره ي درس و ... مي باشد چنانچه درس توسط دانشجو گذرانده شده باشد نمره ي درس در قسمت وضعيت درج مي شود. و در پايان ليست نيز جمع واحدهاي گرفته شده، جمع واحدهاي گذرانده شده، معدل ترم، معدل کل تا اين ترم، جمع واحد هاي افتاده و جمع واحد هاي ناتمام يا تاييد شده درج مي گردد.

در اين صفحه در هر نيمسال با کليک بر روي قسمتي از صفحه که مانند شکل 2 مي باشد وارد صفحه اي که چک ليست ثبت نام دانشجو را نمايش مي دهد خواهيد شد.

 

4

 شکل 2

براساس درس:

در صورت لزوم مي توان گزينه ي " بر اساس درس " را انتخاب نموده تا دروس بر اساس شماره ي  درس مرتب گردد.در اين صورت ليستي از دروس همراه شماره و نام درس، واحد و نيمسال، نمره و وضعيت نهايي (قبول، رد، حذف، ناتمام) آمده است.

با فشردن کليد " بازگشت " به صفحه ي قبل بر خواهيد گشت.