فهرست
امور آموزشي - ثبت نام-چک ليست ثبت نام مقدماتي


چک ليست ثبت نام مقدماتي

طبق تعريفي که در تقويم آموزشي انجام مي گردد در صورت نياز ، استاد مشاور دانشجو در صورت صلاحديد بايستي دروس تعيين شده در ثبت نام مقدماتي را تاييد نمايد.

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد نشان داده مي شود استاد مشاور دانشجو چه دروسي از ثبت نام مقدماتي را تاييد نموده  است.
در صورتي که در تقويم آموزشي تعريف شود، کارشناس آموزش بخش نيز در صورت نياز مي تواند ثبت نام دانشجو را تاييد نمايد. 

 

2 

 شکل 1

اساتيد مشاور و يا کارشناسان بخش با انتخاب دروس و  فشردن کليد " تاييد ثبت نام مقدماتي " مي توانند ثبت نام مقدماتي را تاييد نمايند.
در مرحله ي اول ثبت نام، دانشجو در دروسي که توسط استاد مشاور تاييد نمي گردد نمي تواند ثبت نام نمايد.