فهرست
امور آموزشي- ثبت نام - عمليات هاي ثبت نام


ليست تغييرات ثبت نام

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد تمامي عمليات ثبت نام  ثبت مي شود.


2

شکل 1 

توسط سيستم کليه عمليات ثبت نام دانشجو از قبيل تاريخ، ساعت، نوع عمليات ،کاربر موثر و  اينکه عمليات بر روي چه درسي و چه گروهي انجام گرفته است ثبت مي شود.