فهرست
امور آموزشي - وضعيت ها- صدور مجوز آموزشي ثبت نام


صدور مجوز آموزشي ثبت نام

در صورتي که سيستم بنا به دلايلي مانند عدم تمديد وضعيت مهمان، مشروط بودن و ... به دانشجو اجازه ي ثبت نام ندهد با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد مجوز ثبت نام براي دانشجو را صادر نماييد.

 

1  

 شکل 1

 در اين صفحه با انتخاب نيمسال ،مجوز مورد نظر و فشردن کليد " تاييد"  در بالاي صفحه مجوز ثبت نام به دانشجو  داده مي شود. 

شرح مجوز ها:

طبق مصوبات:

در صورتي که طبق مصوبات به دانشجو اجازه ي ثبت نام  داده شود با انتخاب اين گزينه  مجوز آموزشي براي ثبت نام صادر مي گردد.

عدم مجوز بدون شرط:

در صورتي که بنا به هر دليلي به دانشجو اجازه ي ثبت نام داده نشود با انتخاب اين گزينه مجوز ثبت نام به دانشجو داده نخواهد شد.

مجوز با پرداخت شهريه:

در صورتي که دانشجو با پرداخت شهريه اجازه ي ثبت نام داشته باشد با انتخاب اين گزينه مجوز ثبت نام دانشجو، صادر خواهد شد.

سقف سنوات:

در صورتي که دانشجو سقف سنوات تحصيلي خود را  گذرانده باشد در سيستم اجازه ي ثبت نام به وي  داده نخواهد شد. با انتخاب ابن گزينه مجوز ثبت نام براي دانشجو صادر مي گردد.

عدم ثبت نام نيمسال گذشته:

در صورتي که ثبت نام نيمسال گذشته براي دانشجو در سيستم ثبت نشده باشد اجازه ي ثبت نام در نيمسال جاري به دانشجو داده نخواهد شد با انتخاب ابن گزينه مجوز ثبت نام در نيمسال انتخابي  براي دانشجو صادر خواهد شد.

مشروط متوالي، مشروط متناوب :

در صورتي که دانشجو  به دليل مشروط بودن متوالي يا متناوب اجازه ي ثبت نام نداشته باشد با انتخاب هريک از گزينه هاي مورد نظر مجوز ثبت نام براي دانشجو صادر خواهد شد. 

عدم تمديد وضعيت مهمان:

اگر  وضعيت دانشجو به صورت مهمان باشد براي ثبت نام در نيمسال جديد بايد وضعيت مهمان وي تمديد گردد در غير اين صورت اجازه ي ثبت نام به دانشجو داده نخواهد شد با انتخاب اين گزينه در صورت تمديد وضعيت مهمان مجوز ثبت نام براي دانشجو صادر خواهد شد.