فهرست
امور آموزشي - دروس و نمرات - دروس جبراني-مازاد و خارج از برنامه


ليست دروس جبراني / پيش دانشگاهي / مازاد

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي انتساب نوع دروس جبراني / مازاد و خارج از برنامه براي دروس ثبت نام شده استفاده مي شود.

 

1

 شکل 1

 دروس جبراني به دروسي گفته مي شود که دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکترا موظف به اخذ آنها در مقطع پيشين بوده اند. 

دروس پيش دانشگاهي به دروسي گفته مي شود که دانشجويان مقطع کارشناسي موظف به اخذ آنها در دوران متوسطه بوده اند.

در صورتي که بنا به هر دليلي دانشجويان اين دروس را در مقطع پيشين اخذ ننموده باشند پس از اخذ اين دروس توسط کارشناس بخش، بايد نوع درس به آن ها انتساب داده شود و يا اگر درسي در برنامه ي درسي داشجو نباشد و بنا به درخواست دانشجو کارشناس بخش  آن درس را از ديگر بخش ها براي دانشجو اخذ نمايد نوع درس در ليست دروس و نمرات به صورت خارج از برنامه نمايش داده مي شود براي تصحيح يا انتساب نوع درس ،در اين صفحه در کادر مربوط به نوع درس، نوع را انتخاب کرده و با کليک بر روي کليد " انتخاب درس" وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که مي توانيد درس مورد نظر را انتخاب نماييد.

 

2

 شکل 2

 با فشردن کليد " تاييد، درس انتخابي  وارد ليست دروس جبراني / پيش دانشگاهي / مازاد مي شود.

در صورتي که بخواهيد درس را از ليست حذف نماييد مربع کنار هر درس را علامت گذاري نماييد وکليد " تاييد " را فشار دهيد. 

 اگر دانشجو در طول دوران تحصيل درس يا دروسي را اضاف بر برنامه ي درسي خود، اخذ نموده باشد نوع اين دروس را بايد به صورت مازاد تعريف نمود و دانشجو موظف به پرداخت شهريه ي اينگونه دروس مي باشد.

براي انتساب نوع مازاد به اينگونه دروس، در صفحه ي مربوطه که مانند شکل 1 مي باشد با انتخاب نوع مازاد و فشردن کليد " انتخاب درس " کليه ي دروسي که دانشجو تا نيمسال جاري اخذ نموده نمايش داده مي شود با انتخاب درس مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " ، در ليست دروس و نمرات نوع درس به صورت مازاد تعريف مي شود. 

دروس جبراني / پيش دانشگاهي و مازاد هيچکدام در محاسبه ي معدل  تاثير ندارند.