فهرست
امور آموزشي- دروس و نمرات - انتقال سوابق تحصيلي


انتقال سوابق تحصيلي

در صورتي که دانشجو از دانشگاه هاي ديگر به دانشگاه مقصد منتقل يا مهمان شده باشد يا براي يک يا جند ترم از دانشگاه مبدا به دانشگاه هاي ديگر مهمان شده باشد براي انجام امور آموزشي و فارغ التحصيلي دانشجو نياز است سوابق تحصيلي وي در دانشگاه هاي ديگر در سيستم ثبت شود.
براي انتقال سوابق تحصيلي دانشجو،  از صفحه ي " ليست سوابق تحصيلي دانشجو در دانشگاه هاي ديگر " که مانند شکل 1 مي باشد استفاده مي شود.

5 

 شکل 1

در اين صفحه مراحل وارد کردن سوابق تحصيلي به طور کامل توضيح داده شده است. قبل از وارد نمودن اطلاعات توضيحات رابه دقت مطالعه نماييد.

براي وارد کردن اطلاعات جديد بر روي کليد " وارد کردن اطلاعات جديد" کليک نماييد وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که نياز مي باشد مشخصات ساير دانشگاه ها را وارد نماييد. 
 

1

 شکل 2

در اين صفحه نيز مراحل کار به طور کامل توضيح داده شده است لطفا قبل از وارد نمودن اطلاعات توضيحات راهنما را به دقت مطالعه نماييد.
براي وارد نمودن  دروس اخذ شده  در دانشگاه هاي ديگر بر روي کليد " وارد کردن کليد جديد" کليک  نماييد وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهيد شد .

 

4

 شکل 3

در اين صفحه  پس از وارد نمودن  مشخصات درس و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه نام درس به همراه وضعيت آن در ليست دروس  مشاهده مي شود.