فهرست
امور آموزشي - دروس و نمرات - پذيرش دروس قبل از تغيير رشته


پذيرش دروس قبل از تغيير رشته

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعيين دروس پذيرفته شده از رشته ي اول دانشجوياني که تغيير رشته داده اند استفاده مي شود.


3

شکل 1 

در اين صفجه ليست کليه ي دروسي که توسط دانشجو در رشته ي اول اخذ شده است به همراه نوع درس، نمره، وضعيت نمره و ...نمايش داده مي شود.

در ليست مشاهده شده دروسي که در رشته ي دوم قابل قبول نمي باشند توسط کارشناس بخش علامت گذاري شده و پس از فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ،وضعيت دروس علامت گذاري شده به صورت " عدم پذيرش به دليل تغيير رشته " نمايش داده مي شود.